Breaking News
Home / ข่าวงานวิจัย

ข่าวงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยมีผู้ได้รับทุนจำนวน 18 คน ซึ่งล้วนแต่มีความสามารถและมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเอนเดเวอร์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

Read More »

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงนรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ฝากประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากภายนอก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ฝากประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากภายนอก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับข้อเสนองานวิจัยโครงการศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocac.go.th/news-detail-1004.html หรือ โทร. 0-2422-8824 หมดเขต 30 กันยายน 2558

Read More »

ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา วช. ปี 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อจะนำไปสู่การสร้างระบบงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งและสร้างความก้าวหน้าในงานวิจัยของประเทศ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๑๐ กลุ่มเรื่อง ดังนี้ การแพทย์ สาธารณสุข และอนามัยเจริญพันธุ์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร ความมั่นคงและธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาของชาติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (PDF , DOC) รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปี งบประมาณ 2559 ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (PDF) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโครงการวิจัย (PDF , DOC) แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้ (PDF , DOC) แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย (PDF , XLSX) อ้างอิง ลิ้ง

Read More »

ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า วช. ปี 2559

กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่ วช. ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการจัดสรรและพิจารณาการให้ทุน การแนะนำเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมในระดับภาค ๔ ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบึงแนวทางในการนำเสนอทุนการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม ลิ้ง

Read More »