Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยมีผู้ได้รับทุนจำนวน 18 คน ซึ่งล้วนแต่มีความสามารถและมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเอนเดเวอร์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา IS

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทำงานตรงกับสายวิชาชีพที่เรียนมา และเป็นนิสิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายธนเดช ทิพยอภิชยากุล (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1) วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ The Ultimate Leader สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน” โดยมี อาจารย์ ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง IT-314 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ : คมสันต์ หงส์อนันต์ ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

ต้อนรับนักวิจัยชาวต่างชาติ มาเก็บข้อมูลที่คณะฯ และหน่วยงานอื่นๆ

Dr. Anand M. Dodamani จาก Tata Institute of Social Sciences ประเทศอินเดีย นักวิจัยผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (India Council of Social Science Research หรือ ICSSR) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) มาเก็บข้อมูลวิจัยในประเทศไทย เรื่อง “Uses of Assistive Technologies in Public Libraries : Developing and Implementable Model for Inclusive Public Library System in India and Thailand” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์ของคณะฯ และบุคลากรภายนอก ระหว่างวันที่ 18 -21 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องสมุดในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ภาพ : สุวิชา ไชยเมือง ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ SOFTWARE HOUSE สู่ FINTECH

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ : คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ SOFTWARE HOUSE สู่ FINTECH โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ CEO ของบริษัท Wealth Management เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้จัดการธนาคารสาขา คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ Software House การบริหารการเงิน การลงทุน ความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน ให้อยู่รอด เติบโต พัฒนาทางด้าน IT รวมถึง FINTECH ให้ยั่งยืนตามวิถี Professional Best (สุดยอดมืออาชีพ) ในโอกาสนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่บุคคล ดังนี้ 1. คุณสมเกียรติ ชินธรรม ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560” ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี …

Read More »

นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13)

นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13) ประจำปี 2560 ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง และประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและเปิดโอกาสนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตรายการให้พร้อมก่อนทำงานจริง เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าว กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ได้รับรางวัลชมเชย “สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์” ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จากเรื่อง “เปิดการเรียนรู้สู่วิถีเยอ” จากทีม กลู่เกล๊ะห์ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท (หมายเหตุ : มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย 4 เรื่อง *ผลการตัดสินไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยมีจำนวน 3 เรื่อง จาก 3 สถาบัน) 2. ได้รับรางวัล “สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงดีเด่น” ชมเชยอันดับที่ 1 จากเรื่อง “ธุรกิจร้านรับฝาก” จากทีม ฟ้าแล่บฟ้าแล่บแปร๊บๆ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

Read More »

ผลงานของนิสิตGIs ได้รับรางวัล “ระดับดี” การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผลงานของนิสิตGIs ได้รับรางวัล “ระดับดี” การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของนิสิต ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ นางสาววาจาทิพย์ การเกล้า ได้รับรางวัล “ระดับดี” ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ประเภทภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ห้อง Auditorium) ชื่อผลงาน “การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกล เพื่อตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างด้วยเทคนิค Object Based Image Analysis” ในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2” The 2ndNaresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment (NUNatGEN) โดยมี อาจารย์ ดร.นุชนาฎ บัวศรี อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ มีผลงานอีก 3 ผลงานของนิสิตได้ร่วมเสนอผลงานดังนี้ 1. การนำเสนอภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ชื่อผลงาน “การคาดการณ์การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและตำแหน่งที่ตั้งโรงงานสกัด ที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผลงานของ นางสาวพัชราวรรณ จันทะคัด โดยมี …

Read More »

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Sittisak “Get A Head Start”

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Sittisak “Get A Head Start” ในโครงการประกวดหนังสั้น TISCO Smart Retirement Short Film Competition แก้ /ก่อน/ แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ” จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นิสิตได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,0000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสฝึกงานกับเอเจนซี่ชื่อดัง “SPA-HAKUGODO” ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานโฆษณาชื่อดังมากมาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานนิสิตประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้แก่ นายชาติชาย ชมภูแดง นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร และนายสิทธิศักดิ์ สุขแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นักแสดงร่วม) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

Read More »

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคลิปวิดีโอ ในการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ “SCB CYBER SHILED” ในหัวข้อ “Cyber Security” ข้อมูลไม่รั่วไหล เมื่อรู้วิธีป้องกันภัยทาง Cyber เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลตนเอง การถูกล่อลวงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นิสิตได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,0000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานนิสิต ชื่อทีม “เล่าก๊ก” ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้แก่ นายชาติชาย ชมภูแดง นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร นายอชลนัยต์ นิตยารส และนายภัทรชัย พิบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นักแสดงร่วม) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 1 บริเวณ Event Hall ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read More »

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในฝ่ายต่างๆ ได้จัดโครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ในสาขาต่างๆ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานชั้น 2 อาคารปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ   ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นิสิตเอกวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยข่าวสิทธิเด็ก

นิสิตเอกวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย โดยนางสาวจุฑาทิพย์ สุขวิเศษ และนางสาวศรัณย์พร ศิริวิ “ได้รับรางวัลชมเชยข่าวสิทธิเด็ก” ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จากสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “โพสต์ตามหาเด็กหาย อันตรายดาบสองคม” โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2560 จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนขององค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมีอาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร อาจารย์สุรีวัลย์ บุตรชานนท์ และอาจารย์พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน เมื่อวันพฤหัสที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร  

Read More »