Breaking News
Home / Suriyan

Suriyan

Profile photo of Suriyan

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ

อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอชื่นชมเพื่อจัดกิจกรรมสร้างแผนที่ของข้อมูลภูมิประเทศ ตามโครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบริการวิชาการร่วมกันของ 4 คณะ ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการบัญชีและการจัดการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และคณะวิทยาการสารสนเทศ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำรวจ โดยรวมกว่า 200 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 พิจารณาผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559 และพิจารณาอนุมัติรับรองการสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) และแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น2 หน้าห้องสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งมีการร่วมปลูกต้นเสลาร่วมกันกับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 1,000 ต้น ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. เป็น ณ บริเวณตามแนวถนนเส้นรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร มคอ. ให้อาจารย์ที่กลับมาปฏิบัติราชการ(ลาเรียน)

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร มคอ. ให้อาจารย์ภายในภาควิชาที่กลับมาปฏิบัติราชการ(ลาเรียน) จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.นุชนาฏ บัวศรี และ อาจารย์ธีรญา อุทธา เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง IT-310 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย (ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ซึ่งบรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุม PH 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของทั้งหกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (One Program One Community) รหัส 0035001 ที่จะเปิดในเทอมที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00-12.00 ณ ห้องประชุม IT-204 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะวิทยาการสารสนเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกในงาน Startup Thailand 2017

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะวิทยาการสารสนเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกในงาน Startup Thailand 2017 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดกิจกรรม Pitching Startup Thailand League ในงาน Startup Thailand 2017 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม นั้น โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแข่งขันต่อในระดับประเทศ จำนวน 2 ทีม ซึ่งเป็นทีมร่วมระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะการบัญชีและการจัดการและอื่นๆ ได้แก่ ทีม Food 4 You ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย 1) นางสาวสาวิตรี เครือจันต๊ะ : นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 2) นายพงศกร ปะกิระนัง : นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 3) นายวณัฐพงศ์ ลาละคร : นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 4) นางสาวกัญญารัตน์ พูลเพิ่ม : นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 5) นายกัมปนาท พิมพ์โนนทอง : นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 6) นางสาวธนาพันธ์ ผ่องไพบูลย์ : …

Read More »

คณบดีแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาน ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเทคโนโลยีเป็นสมัยที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาน ในโอกาสโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ คณะคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »