Breaking News
Home / สุริยนต์ มหาจันทร์

สุริยนต์ มหาจันทร์

Profile photo of สุริยนต์ มหาจันทร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดประชุมร่วมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสาน

มื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับสำนักสื่อภาคพลเมือง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ  จัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสาน  ครั้งที่ 3 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.อังคณา  พรมรักษา อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เปิดเผยว่า  การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะของภาคพลเมือง ด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม จากหน่วยงานภาคี ได้แก่ผู้ผลิตสื่ออิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,สื่อสร้างสุข จ.อุบลราชธานี , นิสิตนักศึกษา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การจัดประชุมในครั้งนี้ มุ่งติดตามข้อมูลและประเด็นเชิงพื้นที่ ของเครือข่ายฯ แต่ละพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร่วมผลักดันผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  และกระชับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภาพ/ข่าว บุณฑริกา  ภูผาหลวง ที่มา คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

Read More »

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559

ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านและประเทศชาติมากที่สุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อใช้สะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาค ประชาชนทุกกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดนโยบายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT ได้อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้เป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G หรือ 4G ว่าส่งผลให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างไร สพธอ. ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 21 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาที และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหมด คลิกเพื่อตอบเเบบสอบถาม  

Read More »

แบบประเมินการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมการเรียน และระบบสาธารณูปโภค คณะวิทยาการสารสนเทศ

คำชี้แจง            แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ อาจารย์ เจ้าหน้า และนิสิตเกี่ยวกับการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยโดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตต่ออุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมการเรียน และระบบสาธารณูปโภค คณะวิทยาการสารสนเทศ  และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง กำลังโหลด…

Read More »

ภาควิชาสื่อนฤมิต จัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านสื่อนฤมิต

ภาควิชาสื่อนฤมิต จัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านสื่อนฤมิต และศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ร่วมโครงการจำนวน 16 คน เป็นคณาจารย์ จำนวน 6 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2559 ณ อารยารีสอร์ทริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์สุวิชัย พรรษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้ – ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2559 : นิสิตนำเสนอหัวข้อพร้อมรับคำแนะนำจากคณาจารย์และการวิพากย์เพื่อหาแนวทางต่อยอดความคิดในการสร้างหัวข้อวิจัยอย่างเหมาะสม – วันที่ 22 เมษายน 2559 : ศึกษาดูงานที่ Champasak Agriculture and Forestry College เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป. ลาว โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่อสมัยใหม่ (New Media) ตลอดจนการพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และชมห้องเรียนและสถานที่ภายใน โดยมี Mr. Khiophone Phimmanivong ตำแหน่งรองผู้นวยการ และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ การจัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านสื่อนฤมิตและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เนื่องจากนิสิต สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และมีทิศทางเทคโนโลยีด้านสื่อสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการศึกษาวิจัยของตนเองต่อไป ภาพ : อ.สุวิชัย ข่าว : ณัฐกานต์

Read More »

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก เเละแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บ่สาด บ่ซิด หันมาวิดฟาย) ประจำปี 2559 เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ได้สักการบูชาและได้กราบนมัสการ สรงน้ำและปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก พร้อมทั้งอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานในช่วงเดือน 5 ทั้งนี้คณะวิทยาการสารสนเทศ อยู่ขบวนลำดับที่ 5 ขบวนพระประจำวันเกิดวันอังคาร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ บริเวณหอพระมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง  

Read More »

ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ “นะโม โอเวอร์เลิฟ”

“การศึกษา เงินตรา ความรัก” ละคอนเวที “นะโม โอเวอร์เลิฟ” เปิดรอบการแสดงวันที่ 24 – 25 เมษายนนี้ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รอบ 17.00 น. และ 20.00 น. เพียง 4รอบเท่านั้น!!! จำหน่ายบัตรแล้วที่ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จองบัตร โทร : 085-4674062 (ธิดา) #LoveNamo cr. #FB pag > ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

เชิญร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา มหาจักรีสิรินธร ในวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา มหาจักรีสิรินธร ในวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฟรีเสื้อสำหรับ 40 ท่านแรก) ด้วยความปรารถนาดีจาก สโมสรนิสิตและงานกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส

Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และสถาบันวิจัยวลัยรุขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของทั้ง 3 หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังกว่า 50 ท่าน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »