Breaking News
Home / itadmin

itadmin

Profile photo of itadmin

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร)

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) วงรอบปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง IT-508 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่ภัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มาบรรยายในครั้งนี้

Read More »

ฝากประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากภายนอก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ฝากประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากภายนอก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับข้อเสนองานวิจัยโครงการศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocac.go.th/news-detail-1004.html หรือ โทร. 0-2422-8824 หมดเขต 30 กันยายน 2558

Read More »

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิน บุตรดีสุวรร์ณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธี พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป โอกาสนี้ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเชิดชูผลการเรียนดีเยี่ยม นิสิตจิตอาสาดีเด่น นิสิตนักกิจกรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ลานโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ

Read More »

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

     ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  1  อัตรา ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2554  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และที่ 5500/2554 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  และที่ 152/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ ดังบัญชีแนบท้าย .               ทั้งนี้  ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและจัดทำเอกสารการบรรจุได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  31  สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  พร้อมนำหลักฐานมาแสดง  คือ ปริญญาบัตร และใบแจ้งผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา จำนวน  2  ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา  จำนวน  2  ชุด บัตรประจำตัวประชาชน  ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา  …

Read More »

การแข่งขัน IT ROBOT งานวันวิทยาการสารสนเทศ IT-DAY ครั้งที่ 11

ภาพบรรยายกาศการแข่งขัน IT ROBOT งานวันวิทยาการสารสนเทศ IT-DAY ครั้งที่ 11 “ดิจิทัลปาร์ตี้” ระดับมัธยมศึกษาโดยมีสถานศึกษาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 33 ทีม ซึ่งผลการแข่งขันได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ลานโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.

Read More »

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดงานวันวิทยาการสารสนเทศ (ไอทีเดย์ ครั้งที่ 11) ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558

วันนี้เมื่อเวลา 08.45 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดงานวันวิทยาการสารสนเทศ (ไอทีเดย์ ครั้งที่ 11) ภายใต้แนวคิด“ดิจิทัลปาร์ตี้” โดยมีอาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการด้านวิทยาการสารสนเทศสู่สากล สัมมนาวิชาการเรื่อง Digital Economy อบรมและแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การแข่งขัน IT ปริศนาสายฟ้าแลบ ร่วมเสวนาหัวข้อ “ทำหนังไปนอก” และ “การผลิตแอนิเมชั่น 2D และ 3D” ชมนิทรรศการผลงานจาก 6 หลักสูตร ได้แก่ Mobile World และ IT-Clinic ของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ Digital Library ของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ IT Innovation ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ Geo Tech Vision ของหลักสูตรภูมิสารสนเทศ E-clip ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม และNitade Studio ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ การออกบูธของบริษัทชั้นนำด้านไอทีและดิจิทัลคอนเทนท์ และกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตบนเวที พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลมากมาย ทั้งนี้การจัดงานมีระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ

Read More »

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารและคณะทำงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและคณะทำงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ อาจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ อาจารย์สังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) นับตั้งแต่ปี 2556 – 2558 มาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ต้อนรับและร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานวิจัย และเยี่ยมชมงาน “วันวิทยาการสารสนเทศ” ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้

Read More »

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมงาน IT Freshy night 2015

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมงาน IT Freshy night 2015  การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาการสารสนเทศ วันที่ 19 สิงหาคม  ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นค้นไป  

Read More »