Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ

โครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ

อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอชื่นชมเพื่อจัดกิจกรรมสร้างแผนที่ของข้อมูลภูมิประเทศ ตามโครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบริการวิชาการร่วมกันของ 4 คณะ ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการบัญชีและการจัดการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และคณะวิทยาการสารสนเทศ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำรวจ โดยรวมกว่า 200 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …