Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 พิจารณาผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559 และพิจารณาอนุมัติรับรองการสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” …