Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะฯ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวเวียดนาม

คณะฯ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวเวียดนาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวต่างชาติ จาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม จำนวน 3 คน ได้แก่ (1. Miss Tran Huong Thao 2. Mr.Do Dang Ngoc Kha และ 3. Mr.Vu Binh Duong) มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Digital Content Center) NEDCC คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …