Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการรายงานผลสหกิจศึกษาฯ

โครงการรายงานผลสหกิจศึกษาฯ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการรายงานผลสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตได้เสริมเพิ่มทักษะด้านบุคลิกภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะอื่นๆ และเข้าใจระเบียบการฝึกงาน มาตรการลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …