Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตร ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและเปิดโอกาสให้นิสิตได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกฝึกงานวิชาชีพ และรับโอวาทจากอาจารย์ประจำภาควิชา โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญถิ่น คิดไร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม หรือ คุณ-นะ-ทำ” และมี อาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย IT-412 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” …