Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานและการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสำนักงานของหอสมุดแห่งชาติลาว ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” …