Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานและการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสำนักงานของหอสมุดแห่งชาติลาว ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …