Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานและการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสำนักงานของหอสมุดแห่งชาติลาว ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะฯ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวเวียดนาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวต่างชาติ จาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม จำนวน 3 คน ได้แก่ …