Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบงานสารบรรณ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบงานสารบรรณ”

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.3 -15.30 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาระบบงานสารบรรณ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน หารือร่วมกับ นางวราลักษณ์ คุปต์บดินทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรปฏิบัติงานในงานพัสดุ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป และงานเลขาภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการ และกำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …