Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบงานสารบรรณ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบงานสารบรรณ”

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.3 -15.30 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาระบบงานสารบรรณ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน หารือร่วมกับ นางวราลักษณ์ คุปต์บดินทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรปฏิบัติงานในงานพัสดุ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป และงานเลขาภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการ และกำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะฯ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวเวียดนาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวต่างชาติ จาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม จำนวน 3 คน ได้แก่ …