Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตร ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและเปิดโอกาสให้นิสิตได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกฝึกงานวิชาชีพ และรับโอวาทจากอาจารย์ประจำภาควิชา โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญถิ่น คิดไร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม หรือ คุณ-นะ-ทำ” และมี อาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย IT-412 คณะวิทยาการสารสนเทศ

 

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …