Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / “งานบุญหลวงฯ ฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560″

“งานบุญหลวงฯ ฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560″

คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีแห่ขบวนน้ำสรง ต้นดอกไม้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในขบวนที่ 6 และร่วมงานบุญหลวง สมโภช นมัสการ สงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปีเสด็จเททอง และงานฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ผู้บริหารร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ห้องเรียนต้นแบบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณะบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ห้องเรียนต้นแบบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในคณะฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …