Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560

ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรายรับจริงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเรื่องเงินทดรองราชการของคณะฯ และหาแนวปฏิบัติที่ดีให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และให้มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …