Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ดำเนินการประธานในที่ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะอนุกรมการงานวิจัยของคณะฯ ในการหาแนวปฏิบัติที่ดี ประเด็นความรู้ในด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …