Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Innovative Start up MSU Start

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Innovative Start up MSU Start

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขัน Innovative Start up MSU Startup Camp #2 ในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง เป็นการนำเสนอผลงานแนวคิดการสร้าง Application ในการแต่งรถบิ๊กไบค์ จัดโดย ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต เป็นที่ปรึกษาโครงการ ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานของทีม Big Bike Lightening ประกอบด้วย

1. นายธีรภัทร ตริสกุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

2. นายธีรวุฒิ เชื้อตาพระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

3. นายปริญญา สมสา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

4. นางสาวศศิประภา สุวัฒน์ศรี สาขาการบัญชี คณะบัญชีและการจัดการ

5. นายปฏิภาณ เลี้ยงพรม สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ

6. นางสาวนาถญาณี จุลบุรมย์ สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ
7. นางสาวญาดานุช ไชยโกษี สาขาบัญชีบัณฑิต คณะบัญชีและการจัดการ

8. นางสาวปวีรัตน์ ถาริวรคะ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์

9. นายนพพร ศรีสุภาพ สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
· อัพเดตเมื่อ 5 นาทีที่แล้ว

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ …