Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาคณะต่อบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

1. ผศ.ดร.ปรีชา สาคร สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. อาจารย์ ดร.สาธิต …