Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาคณะต่อบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ …