Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 รอบที่ 2

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ อาจารย์พชระ พฤกษะศรี และอาจารย์อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ นำนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กลุ่ม เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานของโครงการ รอบที่ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
1) โครงการย่อยฉันสิ (ประเภทหมวดโครงการโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้) ประกอบด้วย นายมนัส อินทร์กุล และนายฤทธิไกร ปึกไธสง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ เป็นที่ปรึกษา
2) โครงการแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนสุขภาพสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ (ประเภทหมวดโครงการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ) ประกอบด้วย นายพิชชากร ศรชัย และนางสาวจุฑารัตน์ จันทรบุตร โดยมีอาจารย์อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ เป็นที่ปรึกษา
3) โครงการการติดตามรถประจำทางแบบเรียลไทม์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ประเภทหมวดโครงการ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วย นายบัญชา จุมพล และนายสุทัศน์ บรรจง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
4) โครางการระบบค้นหาเส้นทางอย่างชาญฉลาดสำหรับโลจิสติกส์ภายในเมืองบนสมาร์ทโฟน (ประเภทหมวดโครงการโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วย นายสหราชย์ ป้ายนอก และนายณัฐพล วงศ์อนันต์ โดยมี อาจารย์พชระ พฤกษะศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
5) โครงการการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ประเภทหมวดโครงการโปรแกรม Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่) ประกอบด้วย นายปรัชญา สุธีร์ และนายเจษฎา มีลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
6) โครงการแอพพลิเคชั่นค้นหาใบหน้าบนโทรศัพท์มือถือสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง (ประเภทหมวดโครงการ โปรแกรมการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Application) ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ ยอดสะอึ นายฐาปกรณ์ อินอุ่นโชติ และนางสาวสิริกาญจน์ นามณี โดยมี อาจารย์พชระ พฤกษะศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
7) โครงการโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลจากภาพบันทึกข้อความภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประเภทหมวดโครงการโปรแกรมการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Application) ประกอบด้วย นายอภิชาติ กกฝ้าย และนางสาวปรียากมล หงวนไธสง โดยมี อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” …