Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายส่งเสริมงานอาชีพและสุนทรียภาพด้านศิลปะ ทั้งนี้ ได้นำนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …