Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายส่งเสริมงานอาชีพและสุนทรียภาพด้านศิลปะ ทั้งนี้ ได้นำนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” …