Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0”

โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0”

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ Internet of Thing (loT) ได้อบรมเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมของตนเองจนประสบความสำเร็จได้ และเพื่อเป็นการรองรับหลักสูตรการศึกษาในอนาคต โดยเชิญ คุณไพโรจน์ จุลรัตน์ ผู้ก่อตั้ง /ผู้บริหาร /นักวิจัย บริษัท Hugmefarm Organic Technology Ltd. เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติฯ โดยมี อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-405 คณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” …