Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / วิจัยเกี่ยวการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

วิจัยเกี่ยวการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Professor Gary Burnett, Ph.D. และ Director & Professor Kathleen Burnett จาก School of Library & Information Studies, Florida State University, USA. ได้มาทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย และได้มาแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ …