Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / วิจัยเกี่ยวการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

วิจัยเกี่ยวการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Professor Gary Burnett, Ph.D. และ Director & Professor Kathleen Burnett จาก School of Library & Information Studies, Florida State University, USA. ได้มาทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย และได้มาแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

1. ผศ.ดร.ปรีชา สาคร สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. อาจารย์ ดร.สาธิต …