Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 (GEOINFOTECH 2017)

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 (GEOINFOTECH 2017)

อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ จำนวน 4 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี อาจารย์ ดร.นุชนาฏ บัวศรี อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 (GEOINFOTECH 2017) จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยงานนี้ เป็นการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ นิสิตนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมแผนที่ทหาร กรมอุตุนิยมวิยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมที่ดิน และบริษัทต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนิสิตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานครฯ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ …