Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต

โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต

ภาควิชาสื่อนฤมิต จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และให้ได้รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.2 และ มคอ.3) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อนฤมิต โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร และเสนอแนะข้อคิดเห็น มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง ประธานหลักสูตรวท.ม. สื่อนฤมิต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงเทพมหานครฯ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ประกอบด้วย นายวีระเทพ บุญวิเศษ นายเกริกเกียรติ แสนณรงค์ และนายชาติชาย ชมภูแดง โดยมีอาจารย์สุวิชัย พรรษาเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติในแข่งขันการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน …