Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต

โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต

ภาควิชาสื่อนฤมิต จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และให้ได้รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.2 และ มคอ.3) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อนฤมิต โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร และเสนอแนะข้อคิดเห็น มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง ประธานหลักสูตรวท.ม. สื่อนฤมิต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงเทพมหานครฯ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

1. ผศ.ดร.ปรีชา สาคร สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. อาจารย์ ดร.สาธิต …