Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต

โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต

ภาควิชาสื่อนฤมิต จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และให้ได้รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.2 และ มคอ.3) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อนฤมิต โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร และเสนอแนะข้อคิดเห็น มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง ประธานหลักสูตรวท.ม. สื่อนฤมิต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงเทพมหานครฯ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ …