Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

นิสิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ (ชื่อทีม TTDB) ประกอบด้วย นายบรรพต ยอดขุนทด นายดานิเอล จิตสม นายภาณุพงศ์ อุณวงศ์ และนายสรรพวัต คำศิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใช้ “หัวคิด ของคนรุ่นใหม่” โดยมี อาจารย์สุวิชัย พรรษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

1. ผศ.ดร.ปรีชา สาคร สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. อาจารย์ ดร.สาธิต …