Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

นิสิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ (ชื่อทีม TTDB) ประกอบด้วย นายบรรพต ยอดขุนทด นายดานิเอล จิตสม นายภาณุพงศ์ อุณวงศ์ และนายสรรพวัต คำศิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใช้ “หัวคิด ของคนรุ่นใหม่” โดยมี อาจารย์สุวิชัย พรรษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ณ ประเทศเวียดนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา “Computer …