Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ ในระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 1,264 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 113 นิเทศศาสตร์ 349 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 215 คน ภูมิสารสนเทศ 44 คน คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 417 คน และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 288 คน ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบรรยากาศของการจัดสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคัก
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (C4C) ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง และอาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ ได้จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (C4C) ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและส่วนรวมเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การทำร่วมกันมีความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา …