Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศคณะวิทยการสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 1 ระบบ

Check Also

สรุปผลการประเมิน แบบสอบถาม สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม