Breaking News
Home / ข่าวงานวิจัย / ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า วช. ปี 2559

ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า วช. ปี 2559

กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามที่ วช. ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการจัดสรรและพิจารณาการให้ทุน การแนะนำเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมในระดับภาค ๔ ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบึงแนวทางในการนำเสนอทุนการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม

ลิ้ง

Check Also

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงนรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม