Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 7/2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 7/2560

อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของทั้งหกหลักสูตรระดับปริญญาตรี และร่วมวางแผนงานการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการเขียนรายงานโครงการนอกสถานที่ ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 ณ ห้องประชุม IT-212 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ …