Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการวิพากษ์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2559

โครงการวิพากษ์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร มคอ.7 และหลักสูตรได้ผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (มคอ.7) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงปัญหา อุปสรรค จากผู้มีประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ …