Breaking News
Home / รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจการนิสิต

  ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  1 อัตรา ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และที่ 152/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ ดังบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้  ให้ผู้สอบได้ลำดับที่  1 มารายงานตัวและจัดทำเอกสารการบรรจุได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  27  มกราคม 2559 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  พร้อมนำหลักฐานมาแสดง  คือ ปริญญาบัตร และใบแจ้งผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา จำนวน  2  ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา  จำนวน  …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจการนิสิต

               ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  1  อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และที่ 152/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ  ตำแหน่งนักกิจการนิสิต ดังนี้ กำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ 09.00-11.00 น. 13.30-15.00 น. นักกิจการนิสิต 25  มกราคม  2559 สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ห้อง IT-508 สอบสัมภาษณ์ ห้อง IT-203   …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  1  อัตรา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2557 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และ ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  และคำสั่งที่ 132/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ อัตราที่เปิดรับสมัคร   ตำแหน่ง นักกิจการนิสิต  จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเงินเดือน 11,680 บาท) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้สมัครสอบ       2.1 คุณสมบัติทั่วไป 2.1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535 2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 2.1.3 เป็นผู้มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง 2.1.4 …

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  1 อัตรา ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และที่ 152/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ ดังบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้  ให้ผู้สอบได้ลำดับที่  1 มารายงานตัวและจัดทำเอกสารการบรรจุได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  29  ธันวาคม 2558 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  พร้อมนำหลักฐานมาแสดง  คือ ปริญญาบัตร และใบแจ้งผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา จำนวน  2  ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา  จำนวน  2  …

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  1  อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และที่ 152/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังนี้     กำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ 09.00-11.00 น. 13.30-15.00 น. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 23  ธันวาคม  2558 สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ห้อง IT-413 สอบสัมภาษณ์ ห้อง IT-203                                                 ประกาศ  …

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  1  อัตรา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2557 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และ ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  และคำสั่งที่ 132/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ อัตราที่เปิดรับสมัคร   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเงินเดือน 11,680 บาท) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้สมัครสอบ       2.1 คุณสมบัติทั่วไป 2.1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535 2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 2.1.3 เป็นผู้มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง …

Read More »