Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT

ข่าวเด่นIT

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ประกอบด้วย นายวีระเทพ บุญวิเศษ นายเกริกเกียรติ แสนณรงค์ และนายชาติชาย ชมภูแดง โดยมีอาจารย์สุวิชัย พรรษาเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติในแข่งขันการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในรายการ AsiaGraph Reallusion Award 2017 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันต่อในรอบสุดท้าย (Final Round) เพื่อชิงแชมป์เอเชียที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน จัดขึ้นโดยบริษัทไอคอม เทค จำกัด ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานครฯ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

วิจัยเกี่ยวการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Professor Gary Burnett, Ph.D. และ Director & Professor Kathleen Burnett จาก School of Library & Information Studies, Florida State University, USA. ได้มาทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย และได้มาแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือก

ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ นำนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 กลุ่ม เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานของโครงการ รอบที่ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 1) โครงการ “รถยนต์ควบคุมอัตโนมัติด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ ไพน์ Autonomous Car Using Raspberry Pi (Pi-AutoCar) (19p33i0016)” เป็นผลงานของ นายกิตตุคุณ อ่วมมงคล 2) โครงการ “ระบบเฝ้าระวังด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ไพน์ Surveillance System Using Raspberry Pi” เป็นผลงานของ นางสาวกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล และ นางสาวกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล 3) โครงการ “การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ Autonomous Flight Control of a Drone Using Image Processing Technique” เป็นผลงานของ นายรัฐวิช นุริตานนท์ ซึ่งทั้ง 3 โครงการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นที่ปรึกษา ภาพ/ข่าว : …

Read More »

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชาดา คำวัน (น้องนุ่น) นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ “ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม” จากรายการ JU-JITSU THAILAND OPEN GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬายูยิตสู แห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ผู้จัดการทีม นายรัตนพงษ์ นามบุดดี เป็นผู้ฝึกสอน และ นายรณชัย ตรุณจันทร์ เป็นผู้ฝึกซ้อม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 (GEOINFOTECH 2017)

อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ จำนวน 4 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี อาจารย์ ดร.นุชนาฏ บัวศรี อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 (GEOINFOTECH 2017) จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยงานนี้ เป็นการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ นิสิตนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมแผนที่ทหาร กรมอุตุนิยมวิยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมที่ดิน และบริษัทต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนิสิตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานครฯ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต

ภาควิชาสื่อนฤมิต จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และให้ได้รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.2 และ มคอ.3) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อนฤมิต โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร และเสนอแนะข้อคิดเห็น มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง ประธานหลักสูตรวท.ม. สื่อนฤมิต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงเทพมหานครฯ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

นิสิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ (ชื่อทีม TTDB) ประกอบด้วย นายบรรพต ยอดขุนทด นายดานิเอล จิตสม นายภาณุพงศ์ อุณวงศ์ และนายสรรพวัต คำศิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใช้ “หัวคิด ของคนรุ่นใหม่” โดยมี อาจารย์สุวิชัย พรรษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ณ ประเทศเวียดนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา “Computer Graphics and Human Computer Interaction” ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ในระหว่างวันที่ 16 – 26 มกราคม 2560 ณ University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิตกับคณะวิทยาการสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ อาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 22nd 2017) ในระหว่างวันที่ 19 -21 มกราคม 2560 ณ เมือง Beppu ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย 1. Thai Printed Recognition from Benchmark Dataset using Deep Learning (อ.ดร.รพีพร ช่ำชอง / อ.กวีพจน์ บรรลือวงศ์ / อ.อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ / อ.ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ) 2. Text Localization in Natural-Scene Images : A Comparative Study (นายเกรียงศักดิ์ รักภักดี นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / อ.ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ) 3. Feature Extraction for Thai Handwritten Recognition from …

Read More »

โครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน ๙”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต พร้อมใจเข้าร่วมโครงการ“รอยพ่อ แผ่นดิน ๙” เพื่อน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยกิจกรรมประกอบในงาน ประกอบไปด้วยการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น และพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย ชมนิทรรศการ รับชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ “พรจากฟ้า”นอกจากนั้นยังมีคณะขับร้องและดนตรีจากวงออร์เคสตร้า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »