Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT

ข่าวเด่นIT

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

1. ผศ.ดร.ปรีชา สาคร สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ ยังมี อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อนฤมิต ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560  ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017)รอบชิงชนะเลิศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017) รอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ”จำนวน 2 ทีมประกอบด้วย ทีมที่ 1 นายรัฐวิช นุริตานนท์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นที่ปรึกษา และทีมที่ 2 นายอภิชาติกกฝ้าย นางสาวปรียากมล หงวนไธสง นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง เป็นที่ปรึกษาระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครฯ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Innovative Start up MSU Start

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขัน Innovative Start up MSU Startup Camp #2 ในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง เป็นการนำเสนอผลงานแนวคิดการสร้าง Application ในการแต่งรถบิ๊กไบค์ จัดโดย ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต เป็นที่ปรึกษาโครงการ ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานของทีม Big Bike Lightening ประกอบด้วย 1. นายธีรภัทร ตริสกุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 2. นายธีรวุฒิ เชื้อตาพระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 3. นายปริญญา สมสา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 4. นางสาวศศิประภา สุวัฒน์ศรี สาขาการบัญชี คณะบัญชีและการจัดการ 5. นายปฏิภาณ เลี้ยงพรม สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ 6. นางสาวนาถญาณี จุลบุรมย์ สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ 7. นางสาวญาดานุช ไชยโกษี สาขาบัญชีบัณฑิต คณะบัญชีและการจัดการ 8. …

Read More »

โครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลให้บุคลากรและนิสิตโดยมีการทำบุญตักบาตรและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรในช่วงเช้า การแข่งกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรในช่วงบ่าย ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะวิทยาการ สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาคณะต่อบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณบดีเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Knowledge Resources and Library Technologies” (ICKReLT-2017) จัดโดย School of Library & Information Science, Bharathidasan University ประเทศอินเดีย โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษาทางด้าน LIS อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมงานประชุมกว่าจำนวน200 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภาคอุตสาหกรรม และห้องสมุดสาธารณะ ระหว่างวันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Bharathjdasanประเทศอินเดีย   ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ประกอบด้วย นายวีระเทพ บุญวิเศษ นายเกริกเกียรติ แสนณรงค์ และนายชาติชาย ชมภูแดง โดยมีอาจารย์สุวิชัย พรรษาเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติในแข่งขันการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในรายการ AsiaGraph Reallusion Award 2017 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันต่อในรอบสุดท้าย (Final Round) เพื่อชิงแชมป์เอเชียที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน จัดขึ้นโดยบริษัทไอคอม เทค จำกัด ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานครฯ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

วิจัยเกี่ยวการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Professor Gary Burnett, Ph.D. และ Director & Professor Kathleen Burnett จาก School of Library & Information Studies, Florida State University, USA. ได้มาทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย และได้มาแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือก

ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ นำนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 กลุ่ม เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานของโครงการ รอบที่ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 1) โครงการ “รถยนต์ควบคุมอัตโนมัติด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ ไพน์ Autonomous Car Using Raspberry Pi (Pi-AutoCar) (19p33i0016)” เป็นผลงานของ นายกิตตุคุณ อ่วมมงคล 2) โครงการ “ระบบเฝ้าระวังด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ไพน์ Surveillance System Using Raspberry Pi” เป็นผลงานของ นางสาวกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล และ นางสาวกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล 3) โครงการ “การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ Autonomous Flight Control of a Drone Using Image Processing Technique” เป็นผลงานของ นายรัฐวิช นุริตานนท์ ซึ่งทั้ง 3 โครงการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นที่ปรึกษา ภาพ/ข่าว : …

Read More »

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชาดา คำวัน (น้องนุ่น) นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ “ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม” จากรายการ JU-JITSU THAILAND OPEN GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬายูยิตสู แห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ผู้จัดการทีม นายรัตนพงษ์ นามบุดดี เป็นผู้ฝึกสอน และ นายรณชัย ตรุณจันทร์ เป็นผู้ฝึกซ้อม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »