Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT

ข่าวเด่นIT

นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

นิสิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ (ชื่อทีม TTDB) ประกอบด้วย นายบรรพต ยอดขุนทด นายดานิเอล จิตสม นายภาณุพงศ์ อุณวงศ์ และนายสรรพวัต คำศิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใช้ “หัวคิด ของคนรุ่นใหม่” โดยมี อาจารย์สุวิชัย พรรษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ณ ประเทศเวียดนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา “Computer Graphics and Human Computer Interaction” ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ในระหว่างวันที่ 16 – 26 มกราคม 2560 ณ University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิตกับคณะวิทยาการสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ อาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 22nd 2017) ในระหว่างวันที่ 19 -21 มกราคม 2560 ณ เมือง Beppu ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย 1. Thai Printed Recognition from Benchmark Dataset using Deep Learning (อ.ดร.รพีพร ช่ำชอง / อ.กวีพจน์ บรรลือวงศ์ / อ.อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ / อ.ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ) 2. Text Localization in Natural-Scene Images : A Comparative Study (นายเกรียงศักดิ์ รักภักดี นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / อ.ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ) 3. Feature Extraction for Thai Handwritten Recognition from …

Read More »

โครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน ๙”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต พร้อมใจเข้าร่วมโครงการ“รอยพ่อ แผ่นดิน ๙” เพื่อน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยกิจกรรมประกอบในงาน ประกอบไปด้วยการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น และพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย ชมนิทรรศการ รับชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ “พรจากฟ้า”นอกจากนั้นยังมีคณะขับร้องและดนตรีจากวงออร์เคสตร้า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการส่งเสริมด้านคณะวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านคณะวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม และ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้อง IT-302 และ ห้อง IT-303 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลับมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณบดีฯมอบและรับมอบกระเช้าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้ามอบกระเช้าและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในโอกาสนี้ภาคส่วน หน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆ ได้มามอบกระเช้าและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณบดีฯมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขอนแก่น ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติการการจัดการความรู้ และกำหนดแนวทางขั้นตอนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

เปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Corner)

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Corner) โดยศูนย์ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต และบุคลากรของคณะฯ ได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ โดยมี Mr.Eric Obado และคณะจากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นวิทยากรประจำให้ความรู้ในทุกวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เมื่อวันที่ 4 มกราคา 2560 ณ ห้อง IT-312 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตและบุคลากรที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตและบุคลากรที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ Mr.Eric Obado และคณะจากประเทศฟิลิปปินส์

Read More »