Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT

ข่าวเด่นIT

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร มคอ.7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร มคอ.7) คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อนฤมิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นกรรมการประเมินฯ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันกำหนด โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ รวมทั้งให้หลักสูตรฯ ได้ทราบถึงสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนต่อไป ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร มคอ.7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร มคอ.7) คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการประเมินฯ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันกำหนด โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ รวมทั้งให้หลักสูตรฯ ได้ทราบถึงสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนต่อไป ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 7/2560

อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของทั้งหกหลักสูตรระดับปริญญาตรี และร่วมวางแผนงานการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการเขียนรายงานโครงการนอกสถานที่ ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 ณ ห้องประชุม IT-212 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 (สัญจร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 (สัญจร) เพื่อพบปะเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านวิชาการ งานวิจัย และการบริการสังคม และเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะช่วยทำให้สามารถขับเคลื่อนความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้อง ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ อุ่นรักริมโขง รีสอร์ท ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการวิพากษ์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร มคอ.7 และหลักสูตรได้ผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (มคอ.7) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงปัญหา อุปสรรค จากผู้มีประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย (ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ซึ่งบรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุม PH 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณบดีแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาน ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเทคโนโลยีเป็นสมัยที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาน ในโอกาสโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ คณะคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณบดีแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคนใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

1. ผศ.ดร.ปรีชา สาคร สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ ยังมี อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อนฤมิต ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560  ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »