Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT

ข่าวเด่นIT

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย (ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ซึ่งบรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุม PH 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณบดีแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาน ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเทคโนโลยีเป็นสมัยที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาน ในโอกาสโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ คณะคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณบดีแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคนใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ทำการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ >>ระเบียบการรับสมัคร<<

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

1. ผศ.ดร.ปรีชา สาคร สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ ยังมี อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อนฤมิต ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560  ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017)รอบชิงชนะเลิศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017) รอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ”จำนวน 2 ทีมประกอบด้วย ทีมที่ 1 นายรัฐวิช นุริตานนท์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นที่ปรึกษา และทีมที่ 2 นายอภิชาติกกฝ้าย นางสาวปรียากมล หงวนไธสง นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง เป็นที่ปรึกษาระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครฯ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Innovative Start up MSU Start

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขัน Innovative Start up MSU Startup Camp #2 ในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง เป็นการนำเสนอผลงานแนวคิดการสร้าง Application ในการแต่งรถบิ๊กไบค์ จัดโดย ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต เป็นที่ปรึกษาโครงการ ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานของทีม Big Bike Lightening ประกอบด้วย 1. นายธีรภัทร ตริสกุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 2. นายธีรวุฒิ เชื้อตาพระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 3. นายปริญญา สมสา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 4. นางสาวศศิประภา สุวัฒน์ศรี สาขาการบัญชี คณะบัญชีและการจัดการ 5. นายปฏิภาณ เลี้ยงพรม สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ 6. นางสาวนาถญาณี จุลบุรมย์ สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ 7. นางสาวญาดานุช ไชยโกษี สาขาบัญชีบัณฑิต คณะบัญชีและการจัดการ 8. …

Read More »

โครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลให้บุคลากรและนิสิตโดยมีการทำบุญตักบาตรและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรในช่วงเช้า การแข่งกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรในช่วงบ่าย ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะวิทยาการ สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาคณะต่อบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณบดีเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Knowledge Resources and Library Technologies” (ICKReLT-2017) จัดโดย School of Library & Information Science, Bharathidasan University ประเทศอินเดีย โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษาทางด้าน LIS อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมงานประชุมกว่าจำนวน200 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภาคอุตสาหกรรม และห้องสมุดสาธารณะ ระหว่างวันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Bharathjdasanประเทศอินเดีย   ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »