Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 และเพื่อสำรองเลือดให้กับธนาคารเลือดสภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ด้านหน้า คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขภายใน 5177 (คุณวิชิต ก้อนนาค) ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

เชิญร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13

(The 13th National Conference on Computing and Information Technology : NCCIT 2017) วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา : 17 มีนาคม 2560 ประกาศผลการพิจารณา : 7 เมษายน 2560 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 21 เมษายน 2560 และกำหนดการลงทะเบียน : 7 – 28 เมษายน 2560 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 02-549-4004 Email: nccit2017@rmutt.ac.th ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วม) โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง ซึ่งสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ คุณวิชิต ก้อนนาค งานพัฒนานิสิต ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 043-754359 ต่อ 5177 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตและบุคลากรที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตและบุคลากรที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ Mr.Eric Obado และคณะจากประเทศฟิลิปปินส์

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 โดยเริ่มลงทะเบียนร่วมงานเวลา 08.00 น. เวลา 08.45-10.30 น. มีบรรยายพิเศษ เรื่อง จากบรรณารักษศาสตร์ถึงสารสนเทศศาสตร์ : ประสบการณ์ การเรียนรู้ และสิ่งที่ท้าทาย ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และในเวลา 13.00-14.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง IT-512 คณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น

ด้วยกองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดทำโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์และตระหนักในหน้าที่ที่พึงมีต่อสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมเครือข่ายพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ขยายไปสู่องค์กรและสังคมต่อไป โดยได้กำหนดให้มีการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 90 วินาที ในหัวข้อ “ สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน ” ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสถาบันหลักของชาติและขยายผลไปสู่วงกว้างต่อไป โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2560 โดยนิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถติดต่อขอดูรายละเอียดกิจกรรม, เกณฑ์การประกวด ฯลฯ ได้ที่ฝ่ายงานบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 043-754359 ต่อ 5321 หรือ E-Mail : Jedsada.J@msu.ac.th ภาพ : กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »