Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ

อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอชื่นชมเพื่อจัดกิจกรรมสร้างแผนที่ของข้อมูลภูมิประเทศ ตามโครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบริการวิชาการร่วมกันของ 4 คณะ ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการบัญชีและการจัดการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และคณะวิทยาการสารสนเทศ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำรวจ โดยรวมกว่า 200 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 พิจารณาผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559 และพิจารณาอนุมัติรับรองการสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) และแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น2 หน้าห้องสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งมีการร่วมปลูกต้นเสลาร่วมกันกับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 1,000 ต้น ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. เป็น ณ บริเวณตามแนวถนนเส้นรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร มคอ. ให้อาจารย์ที่กลับมาปฏิบัติราชการ(ลาเรียน)

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร มคอ. ให้อาจารย์ภายในภาควิชาที่กลับมาปฏิบัติราชการ(ลาเรียน) จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.นุชนาฏ บัวศรี และ อาจารย์ธีรญา อุทธา เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง IT-310 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของทั้งหกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (One Program One Community) รหัส 0035001 ที่จะเปิดในเทอมที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00-12.00 ณ ห้องประชุม IT-204 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะวิทยาการสารสนเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกในงาน Startup Thailand 2017

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะวิทยาการสารสนเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกในงาน Startup Thailand 2017 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดกิจกรรม Pitching Startup Thailand League ในงาน Startup Thailand 2017 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม นั้น โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแข่งขันต่อในระดับประเทศ จำนวน 2 ทีม ซึ่งเป็นทีมร่วมระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะการบัญชีและการจัดการและอื่นๆ ได้แก่ ทีม Food 4 You ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย 1) นางสาวสาวิตรี เครือจันต๊ะ : นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 2) นายพงศกร ปะกิระนัง : นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 3) นายวณัฐพงศ์ ลาละคร : นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 4) นางสาวกัญญารัตน์ พูลเพิ่ม : นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 5) นายกัมปนาท พิมพ์โนนทอง : นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 6) นางสาวธนาพันธ์ ผ่องไพบูลย์ : …

Read More »

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล”

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล” คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่อให้นิสิตได้ความรู้และทักษะที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมของตนให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย วิเชียรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและอาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-407 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

กิจกรรม Tech Startup Club มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Tech Startup Club มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีความสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจดิจิทัลและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ โดยมีวิทยากรรับเชิญจากภายนอกมาให้ความรู้ คือ คุณอานนท์ บุณยประเวศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคฟาร์ม จำกัด บรรยาย หัวข้อ How digital Marketing improve your business คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม เอาท์เลต จำกัด บรรยายหัวข้อ How digital Marketing improve your business หัวข้อ Pitching Perfect และอาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบรรยาย หัวข้อ Consumer insight เข้าให้ถึงใจลูกค้านำมาซึ่งความสำเร็จของ Tech Startup และกิจกรรมภายในงานยังมีการพิชชิ่ง (Pitching) โมเดลธุรกิจเพื่อชิงทุนพัฒนาผลงานของนิสิตจำนวน 8 ทีม รวมเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท ในวันพุธที่ 8-9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ …

Read More »