Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” จากการทำงานเป็นทีมด้วยการบูรณาการของนิสิตทุกหลักสูตรทุกโครงการเป้าหมาย คือ การทำงานเพื่อชุมชนและสังคม และความยั่งยืน ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Read More »

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ

นายสิทธิเดช ผงสิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 15 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต และเยาวชนได้แสดงความสามารถ ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ โดยจัดต่อเนื่องมาครั้งนี้เป็นปีที่ 15 โดยมี อาจารย์ชาคริต สุดสายเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภาพ : ภาควิชานิเทศศาสตร์ ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

นายสุริยา มีคม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีสารนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ “รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559”

นายสุริยา มีคม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีสารนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ “รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยเข้าร่วมพิธีรับรางวัลในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT2017 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2017 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม ภาพ : งานกิจการนิสิต คณะIT ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ

  วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2560 : คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา PhD in Computer Systems จาก University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ งานวิจัยระดับปริญญาเอกของ ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Future Generation Computer Systems ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีค่า Impact Factor=3.997 โดยจัดอยู่ใน ERA Tier-A journal และ Q1 of SCImago Journal Rank ภาพ : นายสยาม ไพรสนธิ์ ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว  

Read More »

โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการประจำปีการศึกษา2560

  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ จัด “โครงการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อเป็นการพบปะระหว่างอาจารย์กับนิสิตทุกชั้นปี และเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีภายในภาควิชา โดยมีอาจารย์จตุภูมิ จวนชัยภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ Major Arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท Lactasoy , Major Arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม และ ร้านถ่ายเอกสาร บาส&บูม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ

อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอชื่นชมเพื่อจัดกิจกรรมสร้างแผนที่ของข้อมูลภูมิประเทศ ตามโครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบริการวิชาการร่วมกันของ 4 คณะ ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการบัญชีและการจัดการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และคณะวิทยาการสารสนเทศ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำรวจ โดยรวมกว่า 200 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 พิจารณาผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559 และพิจารณาอนุมัติรับรองการสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) และแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น2 หน้าห้องสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งมีการร่วมปลูกต้นเสลาร่วมกันกับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 1,000 ต้น ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. เป็น ณ บริเวณตามแนวถนนเส้นรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »