Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ ในระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 1,264 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 113 นิเทศศาสตร์ 349 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 215 คน ภูมิสารสนเทศ 44 คน คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 417 คน และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 288 คน ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบรรยากาศของการจัดสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคัก ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (C4C) ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง และอาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ ได้จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (C4C) ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและส่วนรวมเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การทำร่วมกันมีความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนนามลวิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 12-15 มกราคม พ.ศ.2560 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

กีฬาสานความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกีฬาสานความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีมและส่งเสริมสุขภาพนิสิตในสาขาวิชาฯ ในวันอาทิตที่ 22 มกราคม 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

สวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร

คณะวิทยาการสารสนเทศโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีฯพร้อมด้วยครธผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ณ ชั้น 2 บริเวณลานหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00-18.00 น. ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม

คณะวิทยาการสารสนเทศโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานด้านต่างๆในวงรอบเดือนที่ผ่านมาและในวงรอบเดือนต่อไปของคณะฯ ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ ครั้งที่ 1/2560

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณคณบดีเป็นประธานจัดประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับทราบข้อปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปในทางเดียวกัน ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

กิจกรรมค่ายหัดบิน สื่อสร้างสรรค์

ชมรมสื่อสร้างสรรค์และภาควิชานิเทศศาตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการค่ายหัดบิน สื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้เรียนรู้วิถีชีวิตในสังคมชนบท พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท และฝึกปฏิบัติการทำงานด้านสื่อ เพื่อเผยแพร่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2559 ณ บ้านโชค ตำบลเขวาสิรินทร์ อำเภอเขาสิรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารพบปะบุคลากร ฯ

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผู้บริหารพบปะบุคลากร ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะฯ ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นนำไปปฏิบัติได้ และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามร่วมกัน ในกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช สาขาภูมิสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ และทั้งนี้คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี แก่บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุริยันต์ ถิ่นรัศมี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายธนาวุฒิ แก้วอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ลานชั้น 2 หน้าห้องสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC 2017)

ภาควิชาสื่อนฤมิต โดยอาจารย์สุวิชัย พรรษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์พชระ พฤกษะศรี, อาจารย์อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาริก สุรินต๊ะ นำนิสิตเดินทางไปร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC 2017) และเพื่อเข้าพิธีรับทุนของโครงการฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการปฐมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานวิชาชีพ และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกฝึกงานและการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป และภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักสารสนเทศ โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรพิเศษ ซึ่งมีอาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2016 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »