Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

“งานบุญหลวงฯ ฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560″

คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีแห่ขบวนน้ำสรง ต้นดอกไม้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในขบวนที่ 6 และร่วมงานบุญหลวง สมโภช นมัสการ สงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปีเสด็จเททอง และงานฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ผู้บริหารร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ห้องเรียนต้นแบบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณะบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ห้องเรียนต้นแบบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในคณะฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมงานบุญฯฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการจัดเตรียมงานบุญหลวง สมโภช นมัสการ สงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปีเสด็จเททอง การประกวดวงโปงลาง และวงกลองยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและงานฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม IT-204 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรายรับจริงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเรื่องเงินทดรองราชการของคณะฯ และหาแนวปฏิบัติที่ดีให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และให้มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรายรับจริงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเรื่องเงินทดรองราชการของคณะฯ และหาแนวปฏิบัติที่ดีให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และให้มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ดำเนินการประธานในที่ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะอนุกรมการงานวิจัยของคณะฯ ในการหาแนวปฏิบัติที่ดี ประเด็นความรู้ในด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

อาจารย์ภาควิชาภูมิสารสนเทศ เป็นวิทยากร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้กับข้าราชการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.300 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมคำขอตั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อประชุมชี้แจงมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคณะฯ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ / ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรายรับจริงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเรื่องเงินทดรองราชการของคณะฯ และหาแนวปฏิบัติที่ดีให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และให้มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการกองทะเบียนและประมวลผลพบนิสิต บุคลากร และคณาจารย์ (ระยะที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู้ : ความสำเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ)

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล นำโดย นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลพร้อมด้วยทีมงาน ในโครงการกองทะเบียนและประมวลผลพบนิสิต บุคลากร และคณาจารย์ (ระยะที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู้ : ความสำเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ) กิจกรรมดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ งานกิจการนิสิต ของคณะฯ เกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดความรู้ การแก้ไขปัญหา และต่อยอดการให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. : ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »