Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม “หนึ่งนวัตกรรม หลายการเรียนรู้”

ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) ร่วมกับ บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “หนึ่งนวัตกรรม หลายการเรียนรู้” โดยได้เชิญบริษัทผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านการถ่ายทำเฉพาะในระบบ MATRIX DSLRs Control Suite ที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าทางการศึกษาในด้านมัลติมีเดียและสื่อสารมวลชน โดยได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง IT-512 ชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 22nd 2017)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาเอก ได้นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 6 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 22nd 2017) ในระหว่างวันที่ 19 -21 มกราคม 2560 ณ เมือง Beppu ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.1 Hierarchical feature-based opinion mining for food recipe from review (ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล) 1.2 Detection of Thai spam messages on Facebook (ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์ และผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล) 1.3 Facebook spam classification using text-mining technique together with Naïve Bayes and Support Vector Machines …

Read More »

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ อาจารย์พชระ พฤกษะศรี และอาจารย์อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ นำนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กลุ่ม เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานของโครงการ รอบที่ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 1) โครงการย่อยฉันสิ (ประเภทหมวดโครงการโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้) ประกอบด้วย นายมนัส อินทร์กุล และนายฤทธิไกร ปึกไธสง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ เป็นที่ปรึกษา 2) โครงการแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนสุขภาพสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ (ประเภทหมวดโครงการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ) ประกอบด้วย นายพิชชากร ศรชัย และนางสาวจุฑารัตน์ จันทรบุตร โดยมีอาจารย์อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ เป็นที่ปรึกษา 3) โครงการการติดตามรถประจำทางแบบเรียลไทม์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ประเภทหมวดโครงการ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วย นายบัญชา จุมพล และนายสุทัศน์ บรรจง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 4) โครางการระบบค้นหาเส้นทางอย่างชาญฉลาดสำหรับโลจิสติกส์ภายในเมืองบนสมาร์ทโฟน (ประเภทหมวดโครงการโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วย นายสหราชย์ ป้ายนอก และนายณัฐพล …

Read More »

โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายส่งเสริมงานอาชีพและสุนทรียภาพด้านศิลปะ ทั้งนี้ ได้นำนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0”

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ Internet of Thing (loT) ได้อบรมเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมของตนเองจนประสบความสำเร็จได้ และเพื่อเป็นการรองรับหลักสูตรการศึกษาในอนาคต โดยเชิญ คุณไพโรจน์ จุลรัตน์ ผู้ก่อตั้ง /ผู้บริหาร /นักวิจัย บริษัท Hugmefarm Organic Technology Ltd. เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติฯ โดยมี อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-405 คณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้ความรู้และทักษะที่สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมของตนเองจนประสบความสำเร็จได้ และเพื่อเป็นการรองรับหลักสูตรการศึกษาในอนาคต โดยเชิญ อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติฯ โดยมี อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-407 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือก

ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ นำนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 กลุ่ม เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานของโครงการ รอบที่ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 1) โครงการ “รถยนต์ควบคุมอัตโนมัติด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ ไพน์ Autonomous Car Using Raspberry Pi (Pi-AutoCar) (19p33i0016)” เป็นผลงานของ นายกิตตุคุณ อ่วมมงคล 2) โครงการ “ระบบเฝ้าระวังด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ไพน์ Surveillance System Using Raspberry Pi” เป็นผลงานของ นางสาวกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล และ นางสาวกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล 3) โครงการ “การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ Autonomous Flight Control of a Drone Using Image Processing Technique” เป็นผลงานของ นายรัฐวิช นุริตานนท์ ซึ่งทั้ง 3 โครงการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นที่ปรึกษา ภาพ/ข่าว : …

Read More »

การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เพื่อพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการติว MSU English Exit-Exam สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการติว MSU English Exit-Exam สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้นิสิตของคณะฯ ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา มีกระบวนการในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดโดยศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 และเพื่อสำรองเลือดให้กับธนาคารเลือดสภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ด้านหน้า คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขภายใน 5177 (คุณวิชิต ก้อนนาค) ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »