Breaking News
Home / ผลงานนิสิต

ผลงานนิสิต

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” จากการทำงานเป็นทีมด้วยการบูรณาการของนิสิตทุกหลักสูตรทุกโครงการเป้าหมาย คือ การทำงานเพื่อชุมชนและสังคม และความยั่งยืน ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Read More »

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ

นายสิทธิเดช ผงสิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 15 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต และเยาวชนได้แสดงความสามารถ ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ โดยจัดต่อเนื่องมาครั้งนี้เป็นปีที่ 15 โดยมี อาจารย์ชาคริต สุดสายเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภาพ : ภาควิชานิเทศศาสตร์ ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

นายสุริยา มีคม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีสารนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ “รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559”

นายสุริยา มีคม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีสารนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ “รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยเข้าร่วมพิธีรับรางวัลในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT2017 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2017 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม ภาพ : งานกิจการนิสิต คณะIT ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

นิสิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้ารางวัลการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

      นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน”  ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ณ หอประชุมมหิศร อาคาร เอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 นี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต พร้อมสร้างเวทีการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนำผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งโครงการ “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน” ของนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ , นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์ , นายพิชชากร ศรชัย ,นายพงศกร กองแก้ว และนางสาวศิรดา เหล่าสุข  นิสิตสาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้นได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในครั้งนี้        นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์เพริศ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยถึงผลงาน “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน”  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง โมเดลวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความ ว่าข้อความนั้นมีความรู้สึกเป็น บวก ลบ หรือปานกลาง สร้างจากอัลกอริทึมที่มีชื่อว่า Naïve Bayes ที่ใช้ค่าความน่าจะเป็นในการประมาณค่าที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตัวโมเดลที่สร้างขั้นมานั้นสามารถนำไปวิเคราะห์ความรู้สึกของอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นข้อความ      ด้านนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 …

Read More »

เปิดม่านละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 13

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดแสดงเปิดม่านละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 13 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 13 ก.พ ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มมสผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศให้เกียรติกล่าวเปิดงานและมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจแก่นิสิตตัวแทนทีมงานฯและร่วมชมละคอนเปิดม่านไขความลับครั้งที่ 13

Read More »

นิสิต MC คว้า 3 รางวัล การประกวดรายการวิทยุเด็กและเยาวชนฯ ครั้งที่ 4

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล“การประกวดรายการวิทยุเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสุขภาวะในสังคมไทย ครั้งที่ 4” จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากผลงานชื่อรายการ Smile club เจ้าของผลงาน นางสาวธริยา นารถศิลป์ นางสาวกชกร ศรีม่วงและนางสาวพัชรินทร์ ภูผาหลวง  2. รางวัลชมเชย ผลงานชื่อรายการ Teen plus  เจ้าของผลงาน นางสาวรัติกาล ธิถานางสาวนภัสรา แจ้ชัยภูมิ และนายโชคดนัย ศุภเจียรพันธ์  และ 3.รางวัลชมเชย ผลงานชื่อรายการ ผจญภัยในป่าใหญ่  เจ้าของผลงาน นายณัฐกร  จำปาแถม , นายทรงศักดิ์ สายสีมา  ทั้งหมดได้รับรับประกาศนียบัตรเงินรางวัล 5,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เดือนธันวาคม 2557  ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read More »

นิสิตสื่อนฤมิต ได้รับรางวัลจากงาน ASEAN-Korea Multimedia Competition 2014 ประเทศเกาหลีใต้

Mr. Lina Leang และนายไกรยวัลย์ พันธุ์ทาโฮม นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) จากการส่งผลงานร่วมแข่งขันในโครงการ The 5th ASEAN-Korea Multimedia Competition 2014 ภายใต้แนวคิด “Lifestyle of ASEAN” จัดโดยASEAN-Korea Centre ซึ่งในโครงการฯ มีนิสิต นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ และประเทศเกาหลีใต้ ได้ส่งผลงานสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย อาทิ ภาพถ่าย (Photography) วิดีโอ (Video) และสื่อใหม่ (New Media) เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงผลงานของ Mr. Lina Leang ชื่อผลงาน “Our Culture Days” และนายไกรยวัลย์ พันธุ์ทาโฮม ชื่อผลงาน “Tricycle” ที่มีอาจารย์สุวิชัย พรรษา เป็นที่ปรึกษาผลงาน จะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการในวันและสถานที่ (Exhibition Dates and Venues) ตามเมืองต่างๆ ในประเทศเกาหลีใต้ ดังนี้ วันที่ 9-18 มกราคม2558 ณ  Gallery Moon, Dongdaemun Design Plaza (DDP), Seoul (กรุงโซล) วันที่ 27 …

Read More »