Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศคณะวิทยการสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 1 ระบบ

Check Also

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว