Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13)

นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13)

นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13) ประจำปี 2560 ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง และประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและเปิดโอกาสนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตรายการให้พร้อมก่อนทำงานจริง เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าว กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. ได้รับรางวัลชมเชย “สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์” ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จากเรื่อง “เปิดการเรียนรู้สู่วิถีเยอ” จากทีม กลู่เกล๊ะห์ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
(หมายเหตุ : มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย 4 เรื่อง *ผลการตัดสินไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยมีจำนวน 3 เรื่อง จาก 3 สถาบัน)

2. ได้รับรางวัล “สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงดีเด่น” ชมเชยอันดับที่ 1 จากเรื่อง “ธุรกิจร้านรับฝาก” จากทีม ฟ้าแล่บฟ้าแล่บแปร๊บๆ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …