Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา IS

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา IS

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทำงานตรงกับสายวิชาชีพที่เรียนมา และเป็นนิสิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายธนเดช ทิพยอภิชยากุล (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1) วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ The Ultimate Leader สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน” โดยมี อาจารย์ ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง IT-314 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ : คมสันต์ หงส์อนันต์ ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …