Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานและการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสำนักงานของหอสมุดแห่งชาติลาว ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …