Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการวิพากษ์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2559

โครงการวิพากษ์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร มคอ.7 และหลักสูตรได้ผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (มคอ.7) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงปัญหา อุปสรรค จากผู้มีประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560” ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน …