Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการรายงานผลสหกิจศึกษาฯ

โครงการรายงานผลสหกิจศึกษาฯ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการรายงานผลสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตได้เสริมเพิ่มทักษะด้านบุคลิกภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะอื่นๆ และเข้าใจระเบียบการฝึกงาน มาตรการลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …