Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตร ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและเปิดโอกาสให้นิสิตได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกฝึกงานวิชาชีพ และรับโอวาทจากอาจารย์ประจำภาควิชา โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญถิ่น คิดไร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม หรือ คุณ-นะ-ทำ” และมี อาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย IT-412 คณะวิทยาการสารสนเทศ

 

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …