Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาคณะต่อบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560” ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน …