Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ โครงการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายส่งเสริมงานอาชีพและสุนทรียภาพด้านศิลปะ ทั้งนี้ ได้นำนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …