Breaking News
Home / temp / แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำชี้แจง

  • แบบสอบถามนี้ สำหรับผู้บังคับบัญชาที่กำกับ ดูแลการทำงานของบุคคลที่ถูกประเมิน ซึ่งเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558-2559  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.  ทราบความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต

  • การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่าน  จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ : ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตนำแบบสอบถามที่ผู้ใช้บัณฑิตได้ทำการตอบเรียบร้อยแล้วนั้น

นำมาส่งในวันซ้อมย่อย วันที่ 10 ธันวาคม 2559

no-2 no-3

no-4 no-5

no-6 no-7

no-8 no-9

no-10 no-11

Check Also

กำหนดการโครงการบรรยายพิเศษ SOFTWARE HOUSE สู่ FINTECH