Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือก

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือก

ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ นำนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 กลุ่ม เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานของโครงการ รอบที่ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC 2017) รอบคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
1) โครงการ “รถยนต์ควบคุมอัตโนมัติด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ ไพน์ Autonomous Car Using Raspberry Pi (Pi-AutoCar) (19p33i0016)” เป็นผลงานของ นายกิตตุคุณ อ่วมมงคล
2) โครงการ “ระบบเฝ้าระวังด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ไพน์ Surveillance System Using Raspberry Pi” เป็นผลงานของ นางสาวกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล และ นางสาวกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล
3) โครงการ “การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ Autonomous Flight Control of a Drone Using Image Processing Technique” เป็นผลงานของ นายรัฐวิช นุริตานนท์ ซึ่งทั้ง 3 โครงการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นที่ปรึกษา
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …