Breaking News
Home / เกี่ยวกับคณะ / อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ

อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ

ที่ ห้อง รายละเอียดห้อง จำนวน
1 ห้องเรียนบรรยาย ขนาด  53 ที่นั่ง 1 ห้อง
ขนาด 70 ที่นั่ง 2 ห้อง
ขนาด 150 ที่นั่ง 1 ห้อง
ขนาด 140 ที่นั่ง 1 ห้อง
ขนาด 76 ที่นั่ง 1 ห้อง
ขนาด 69 ที่นั่ง 1 ห้อง
ขนาด 80 ที่นั่ง 1 ห้อง
2 ห้อง LAB ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 ที่นั่ง 9 ห้อง
ขนาด 48 ที่นั่ง 3 ห้อง
MAC ใหม่  50 ที่นั่ง 1 ห้อง
3 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของหลักสูตร LAB Motion Captor
หลักสูตรสื่อนฤมิต
1 ห้อง
ห้องสมุด
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย
– ห้องสื่อการแสดง 1 ห้อง
– ห้องบรรยาย
(ห้องตัดต่อสัญญาณภาพ เสียง)
1 ห้อง
– ห้องเก็บเสียง
(ห้องตัดต่อสัญญาภาพ เสียง)
1 ห้อง
– ห้องอบรมผลิตสื่อ 1 ห้อง
– ห้องประชุมข่าว 1 ห้อง
– ห้องบรรยาย
(LAB ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์)
1 ห้อง
– ห้องสตูดิโอถ่ายภาพ 1 ห้อง
– ห้องอัดขยายภาพ 1 ห้อง
– ห้องมือล้างภาพ 1 ห้อง
– ห้องควบคุมผลิตเสียง 1 ห้อง
– ห้องควบคุมผลิตเสียง 1 ห้อง
– ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ 1 ห้อง
4 ห้องระบบเครือข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 4 1 ห้อง
5 ห้องพัสดุ พัสดุคณะ 1 ห้อง
6 ห้องบริการนิสิต ห้องโปรเจคนิสิต ป.เอก 1 ห้อง
ห้องโปรเจคนิสิต ป.โท 4 ห้อง
ห้องโปรเจคนิสิต ป.ตรี 6 ห้อง
ห้องสโมสรนิสิต 1 ห้อง
7 ห้องฉายภาพยนตร์ ขนาดใหญ่ 200 ที่นั่ง 1 ห้อง
8 ห้องประชุม ห้องประชุมคณะฯ ในสำนักงาน 2 ห้อง
15 ที่นั่ง IT-203 (1-2)
ห้องประชุมย่อย 12  ที่นั่ง 1 ห้อง
ห้องประชุมย่อย 14  ที่นั่ง 2 ห้อง
ห้องประชุมย่อย 22  ที่นั่ง 1 ห้อง
ห้องประชุมสโมสรนิสิต 1 ห้อง
9 ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องคณบดี 1 ห้อง
ห้องรองคณบดี 4 ห้อง
ห้องผู้ช่วยคณบดี 1 ห้อง
lสำนักงานเลขานุการ 1 ห้อง
10 ห้องพักอาจารย์ ห้องพักอาจารย์ 5 ภาควิชา 10 ห้อง
ห้องผู้เชี่ยวชาญ 1 ห้อง
11 ห้องเก็บของ ของภาควิชา 5 ห้อง
12 ห้องนิสิตฝึกประสบการณ์ นิสิตชาวต่างชาติ 1 ห้อง
13 ห้องบริการวิชาการ ห้องบริการวิชาการ
ห้องฝึกอบรม ISAN
1 ห้อง
14 ห้องน้ำ  87 ห้อง ห้องน้ำหญิง 40 ห้อง
ห้องน้ำชาย 40 ห้อง
ห้องน้ำคนพิการ 5 ห้อง
ห้องน้ำสตูดิโอ 1 ห้อง
ห้องน้ำคณบดี 1 ห้อง