Breaking News
Home / เกี่ยวกับคณะ / ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร

ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร

  • ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการด้านวิทยาการสารสนเทศแก่ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาภูมิทัศน์และรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาภูมิทัศน์และรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะ

  • ค่านิยมองค์กร

SMART – IT

S      =   Smart   เก่ง

M      =   Morality  คุณธรรม

A      =   Active, Alert   กระตือรือร้น

R      =   Responsibility   ความรับผิดชอบ

T      =   Team work    การทำงานเป็นทีม

I      =   Integrity   ความซื่อสัตย์

T      =   Technology literacy   รู้เท่าทันเทคโนโลยี