Breaking News
Home / เกี่ยวกับคณะ / ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการสารสนเทศ

ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการสารสนเทศ

FacofIT-300x199

  • คณะวิทยาการสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ที่ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ และภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา  ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกก่อตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า“โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546  ได้มีมติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2546  อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ เปลี่ยนสถานะเป็น  “คณะวิทยาการสารสนเทศ”  เป็นคณะนอกระบบราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

  • ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 2 สำนักวิชา  ได้แก่  สำนักวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคณะ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ด้านการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2556

 

  • คณะเปิดสอนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร แบ่งได้ดังนี้คือ ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร  มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 2,696 คน  โดยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 2,523  คน (นิสิตสัญชาติไทย จำนวน 2,519 คน  นิสิตต่างชาติ จำนวน  4 คน)  ระดับปริญญาโท จำนวน 161 คน (นิสิตสัญชาติไทย จำนวน 158 คน  นิสิตต่างชาติ จำนวน 3 คน)  และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 คน

 

  • บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ  มีทั้งสิ้น 117 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 83 คน   สายสนับสนุน 34 คน   จำแนกเป็น  ข้าราชการสายวิชาการ 19 คน   ข้าราชการสายวิชาชีพ/เชี่ยวชาญ 2 คน  นักเรียนทุน 2  คน   พนักงานวิชาการ 59 คน  พนักงานปฏิบัติการ 10 คน   ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน   ลูกจ้างชั่วคราว  23 คน  จำแนกจำนวนบุคลากรตามตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 2 คน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน  และอาจารย์ 58 คน  และจำแนกเป็นอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 29 คน   วุฒิปริญญาโท 54 คน

 

  • สีและตราประจำคณะ

color_it

 

  • ดอกไม้ประจำคณะ

crest_4

Last update 24/06/58