Breaking News
Home / หลักสูตร / ระดับปริญญาตรี / หลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

หลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนนิเมชันและเกม

Bachelor of Science Program in Computer animation and Game

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนนิเมชันและเกม)
ภาษาไทย : วท.บ. (คอมพิวเตอร์แอนนิเมชันและเกม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer animation and Game)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer animation and Game)

ปรัชญา
มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำสมัย ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ และจัดการบนพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่

วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. เป็นนักสร้างสรรค์งานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
2. เป็นนักคิด นักจัดการงานสื่อและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่นำสมัย
3. เป็นบุคลากรด้านสารสนเทศที่มีจิตสำนึกในคุณธรรม มีจริยธรรมวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้

หมวดวิชา โปรแกรมปกติ(หน่วยกิต) โปรแกรมปกติ(หน่วยกิต)
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 91 ไม่น้อยกว่า 91
            (2.1) วิชาพื้นฐานเอก 29 29
            (2.2) วิชาเอกบังคับ 53 53
            (2.3) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 ไม่น้อยกว่า 9
 3. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ 9 9
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6
รวม 136 136

Last update 01/07/57